GOKiS w Siekierczynie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

  • 08.10.2021, 12:44 (aktualizacja 18.10.2021, 10:30)
  • Informacja Prasowa
GOKiS w Siekierczynie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Podziel się:

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE ogłasza nabór na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
Wymiar etatu: pełny
Ilość etatów: 1
Ogłoszono dnia: 08.10.2021 r
Termin składania dokumentów: do 22.10.2021 r.
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien być osobą, która wg Ustawy o finansach publicznych spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) Zna przepisy ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programów księgowych, OPTIMA, PŁATNIK, oraz sprzętu biurowego;
2) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, stowarzyszeń, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów prawa pracy pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarzadowych;
3) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia , umiejętność planowania finansowego i budżetowania;
5) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
6) inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności;
7) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie;
8) umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości GOKiS w Siekierczynie oraz czterech organizacji pozarządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie spraw kadrowych, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej;
3) naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;
4) nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów;
5) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych;
6) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
7) przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury;
8) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji i stowarzyszeń;
9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
10) udział we wszystkich kontrolach urzędowych (m.in. ZUS, US, PIP);
11) współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m in. GUS, banki);
12) wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów;
13) nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności majątkowej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
14) nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
15) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych oraz kadrowych;
16) nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych;
17) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości;
18) wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowoksięgowych.
III. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje;
4) dokumenty potwierdzające staż pracy;
5) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
Do 22.10.2021 r. godz. 16.00
b. Sposób:
1) Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach osobiście do godz. 16:00
2) Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOKiS w Siekierczynie”.
c. Miejsce:
W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, Zaręba, ul. Osiedlowa 29
V Informacje dodatkowe:
Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 722 17 32, 505 928 623.

Dyrektor GOKiS w Siekierczynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.
VI. Klauzula informacyjna:
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, ul. Osiedlowa 29, 59-800 Zaręba.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, tel.: 68 411 40 00, e-mail: [email protected]
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków administratora w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji:
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w ramach wyrazonej zgody na przetważanie danych osobowych, w związku z prowadzeniem rekrutacji.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjecia działań przed zawarciem umowy zmierzajacych do podjecia i realizacji stosunku pracy.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbedne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w szczególności dochodzenie roszczeń.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. h RODO, jako niezbedne do oceny zdolności pracownika do pracy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. medycyna pracy).
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywan bedą przez okres wskazany przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zaręba, dnia 8 października 2021 r.

Informacja Prasowa

Pozostałe