Radni obradowali

  • 01.07.2021, 10:47 (aktualizacja 01.07.2021, 11:13)
  • Źródło: ŁCR
Radni obradowali ŁCR

Podziel się:

Oceń:

Głównymi punktami ostatnich obrad z udziałem lubańskich radnych były sprawozdanie z wykonania budżetu, wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań.

Na początku radni przyjęli protokół z XXXIX Sesji Rady Miasta Lubań oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Następnie rozpatrzono Raport o stanie Miasta Lubań za 2020 rok, który przedstawił burmistrz Arkadiusz Słowiński, omawiając działania z zakresu realizacji polityki, programów i zadań strategicznych realizowanych przez Gminę Miejską Lubań.

Po debacie, podczas której radni zadawali szczegółowe pytania związane z raportem, radni udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lubań.   W głosowaniu wzięło udział 21 radnych z czego 15 głosów było za udzieleniem wotum, a 6 przeciw.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 i sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Lubań za 2020 r. zaprezentował Łukasz Maćkowiak, Skarbnik Miasta Lubań.

Budżet miasta Lubań wielokrotnie ulegał zmianom wynikającym z decyzji, uchwał i zarządzeń. Wprowadzane zamiany zwiększyły wartość planowanych dochodów o 2 mln 234 tys. zł, a wartość wydatków o 4 mln 319 tys. zł. Wartość planowanych rozchodów pozostała na dotychczasowym poziomie, natomiast zwiększenie deficytu z 891 tys. zł do kwoty 2 mln 976 tys. pokryto kwotą wolnych środków. Analizując wykonanie dochodów w porównaniu do planu, wg stanu na 31 grudnia 2020 r., dochody wykonane zostały w 101,2% i wyniosły 97 mln 76 tys. zł – rozpoczął skarbnik.

Mówiąc o dochodach należy podkreślić, że w ciągu roku, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, zmniejszeniu uległy kwoty dotyczące m.in. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Negatywny wpływ sytuacji epidemiologicznej na gospodarkę odczuwalny był szczególnie w I połowie roku i wraz z upływem czasu ulegał systematycznej poprawie. Na uwagę zasługuje fakt pozyskania, już po raz kolejny z rzędu, środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 4 mln 312 tys., co w połączeniu ze środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 601 tys. zł czy środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 mln 205 tys., pozwoliło na realizację strategicznych dla rozwoju miasta zadań inwestycyjnych – kontynuował Łukasz Maćkowiak. - Łączna kwota wydatków wyniosła 91 mln 280 tys. zł co stanowi 92,3% wykonania planu z czego wydatki bieżące wyniosły 84 mln 461 tys. tj. 95,9% wykonania, a wydatki majątkowe 6 mln 819 tys. – 62,9% wykonania – mówił skarbnik. - Podsumowując wydatki i dochody można zauważyć, że otrzymujemy wynik lepszy od zakładanego. Dzięki temu, że w ciągu roku w znacznym stopniu udało się ograniczyć wpływ kryzysu spowodowanego pandemią, otrzymaliśmy wynik lepszy o 8 mln 873 tys. Planowany był deficyt w wysokości 2 mln 976 tys. Zamiast tego uzyskaliśmy dodatni wynik wynoszący 5 mln 797 tys. Biorąc pod uwagę kwotę przychodów 6 mln 110 tys. czy wartość rozchodów 3 mln 134 tys., to taki dodatni wynik pozwala w znacznym stopniu na poprawę sytuacji w 2021 r. zarówno pod kątem wcześniejszej spłaty części zadłużenia jak i zwiększenia zakresu realizowanych prac inwestycyjnych – zakończył Łukasz Maćkowiak.

Następnie w wyniku głosowania, burmistrz Lubania uzyskał większością głosów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraziła zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, jak i Komisja Rewizyjna. Głosowanie poprzedziło przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2020 r., które radni przyjęli jednogłośnie.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad radni przystąpili do zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Lubań oraz planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2021 r. Rada Miasta przyznała medale „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LUBANIA” Szkole Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu, a także Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu. Dokonano również zmiany w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach miasta Lubań. Podjęto ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań. Określono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubań na rok szkolny 2021/2022. Podjęto też dwie uchwały w sprawie zaproszenia rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Lubań w ramach repatriacji. Przyjęto program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2021–2024”. Przyjęto projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Mostowej. Dokonano również zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Groblowej. Zatwierdzono roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Miasta Lubań za 2020 rok. Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 99 671 741,40 zł, a wydatków po zmianach wynosi 107 172 549,15 zł.  Dokonano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2021–2036.

Po komunikatach zakończono obrady.

Źródło: ŁCR

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe