Lubań. Konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki

  • 25.02.2021, 13:18 (aktualizacja 25.02.2021, 15:06)
  • ŁCR
Lubań. Konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki pxhere.com

Podziel się:

Oceń:

Zarządzeniem Burmistrz Arkaduiusza Słowińskiego ogłoszono konkurs na na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2021

Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2021r.

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

§ 1

Informacje ogólne

Nazwa i adres instytucji: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ul. Rynek - Ratusz, 59-800 Lubań.

Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia: dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, pełny etat, powołanie na czas określony 3-7 lat.

Zakres głównych zadań dyrektora:

kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej;

zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji;

realizacja zadań statutowych;

reprezentowanie instytucji na zewnątrz;

współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu
i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa;

pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora;

zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 2

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia niezbędne wymagania:

Kryteria niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do

podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo lub ukończone inne studia wyższe magisterskie, pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa;

posiada udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych
z działalnością kulturalną, (dopuszczalna praca realizowana na podstawie umów cywilno-prawnych innych niż umowa o pracę);

nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;

nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021. poz.289,);

posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie pracy na stanowisku kierowniczym;

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

posiada biegłą znajomość języka polskiego; w przypadku cudzoziemca posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim (Dz.U. z 2019r. poz.1480, z późn. zm.);

posiada predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, kreatywność, komunikatywność i zdolności organizacyjne;

złożył komplet dokumentów w wymaganym terminie.

2. Kryteria preferowane:

1) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;

2) znajomość problematyki i przepisów prawa będących przedmiotem działalności

biblioteki publicznej, aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania

instytucji kultury, w tym ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, ustawy o

finansach publicznych, kodeksu pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

§ 3

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów przystępujących do konkursu:

Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu z uzasadnieniem decyzji
o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu;

Opracowaną pisemną, autorską koncepcję bieżącego funkcjonowania i rozwoju (uwzględniając aspekt programowy, organizacyjny i finansowy) w perspektywie najbliższych siedmiu lat MiPBP w Lubaniu (2021-2028). Parametry dokumentu z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5;

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, według załączonego wzoru;

Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i umiejętności;

Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;

W przypadku cudzoziemców należy przedstawić oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu w pełni praw publicznych;

Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;

Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021 poz.289,);

Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

§ 4

Sposób udostępniania dokumentów i informacji o Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

Organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oferty:

dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, informacje o deklarowanej wysokości finansowania i plany rzeczowe na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji plany rzeczowe są opracowywane;

informacje o działalności instytucji kultury.

Udostępnienie dokumentacji następuje poprzez:

wgląd do dokumentacji lub udostępnienie na stronie www.bip.miastoluban.pl/biblioteka

§ 5

Sposób i termin składania ofert

Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 9 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Dotyczy Konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu” oraz podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu do korespondencji osoby składającej ofertę w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 14:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lubań, nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6

Postępowanie konkursowe

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu a planowany termin jego zakończenia ustala się na 26.04.2021r.

Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w §2.

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Organizator powoła odrębnym zarządzeniem Komisję konkursową określając jej skład i tryb pracy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I – wstępna kwalifikacja - sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów;

Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

Konkurs przeprowadzony jest w języku polskim;

Organizator podejmuje decyzję o powołaniu dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu najpóźniej do dnia 30.04.2021r. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu zostanie powołany przez Organizatora na okres od 3 do 7 lat. Termin powołania na stanowisko dyrektora od 1 maja 2021r.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

ŁCR

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
Mieszkaniec 25.02.2021, 14:18
Nigdy nie widziałem tej biblioteki ale musi być ona wielka i nader wielofunkcyjna . Trudno mi wyobrazić sobie po co do biblioteki potrzebny aż dyrektor i w dodatku z konkursu .
czytający
czytający 25.02.2021, 17:06
To raczej źle o tobie świadczy. Może warto nadrobić braki w edukacji i dowiedzieć się, jak funkcjonują biblioteki?
123
123 25.02.2021, 15:55
Konkurs jest ogłoszony, lecz i tak wygra go swój, nie lepszy...

Pozostałe