KPP poszukuje pracownika

  • 11.09.2019, 08:26 (aktualizacja 11.09.2019, 11:50)
  • KPP w Lubaniu
KPP poszukuje pracownika Pixabay

Podziel się:

KPP w Lubaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko sprzątaczki Zespołu Wspomagającego.

 OGŁOSZENIE

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W LUBANIU

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

sprzątaczki

Zespołu Wspomagającego w KPP w Lubaniu

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 0,75

Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 1 685,85 zł brutto, premia regulaminowa 13,87 % i staż pracy

Warunki pracy:

praca w pomieszczeniu, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca fizyczna

Zakres zadań:

- utrzymywanie w stałej czystości pomieszczeń należących do KPP w Lubaniu,

- codzienne zamiatanie, mycie i pastowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach,

- codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich zawartości,

- wycieranie kurzy z urządzeń i sprzętu znajdującego się w przydzielonych pomieszczeniach,

- mycie powierzchni laminowanych biurek, szaf, szafek, stoliczków, odkurzanie dywanów lub

chodników znajdujących się w pomieszczeniach , usuwanie z nich wszelkiego rodzaju plam

i innych zanieczyszczeń,

- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, podłóg i ścian wykładanych glazurą,

- utrzymywanie w stałej czystości okien, mycie szyb w miarę ich potrzeby,

- informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich zauważonych uszkodzeniach

i brakach w sprzątanych pomieszczeniach.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej podstawowe,

- umiejętność organizacji pracy własnej,

- systematyczność,

- samodzielność,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

- dokładność,

- rzetelność,

- obowiązkowość.

 

Dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

wykształcenia,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego

posiadanie obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska).

- oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2019 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu,

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

ul. Sikorskiego 4

59-800 Lubań

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie udział kandydata w naborze na w/w stanowisko nie będzie możliwy, a dokumenty będą zwracane/odsyłane kandydatowi. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji i brakowania. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej: [email protected] Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Inne informacje:

O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani telefonicznie, w związku z tym w dokumentach należy podać numer telefonu. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu niezbędnych dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KPP w Lubaniu. KPP w Lubaniu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 722 90 92.

KPP w Lubaniu

Pozostałe