Sesja absolutoryjna

  • 04.07.2019, 16:07 (aktualizacja 04.07.2019, 17:46)
  • ŁCR
Sesja absolutoryjna ŁCR

Podziel się:

Oceń:

25 czerwca odbyła się XII sesja Rady Miasta Lubań. Centralnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu, wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań.

Debatę na temat „Raportu o stanie miasta Lubań za rok 2018” poprzedziło wystąpienie Arkadiusza Słowińskiego, Burmistrza Miasta Lubań, w którym omówił działania z zakresu realizacji polityki, programów i zadań strategicznych realizowanych przez Gminę Miejską Lubań. Następnie przegłosowano uchwałę w sprawie wotum zaufania dla burmistrza, która została przyjęta przy dwunastu głosach za, siedmiu wstrzymujących się i jednym przeciwnym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2018 rok skoncentrowane na wyniku finansowym przedstawił Marian Zwierzański Skarbnik Miasta Lubań. – Planowane dochody w 2018 roku wynosiły 82 mln 507 tys. złotych, a wykonanie 79 mln 646 tys. złotych, co stanowi 96,53% planu. Plan wydatków wynosił 91 mln 443 tys. złotych, a zrealizowanie 84 mln 279 tys. złotych, co stanowi 92,17% planu – rozpoczął skarbnik. W wyniku finansowym planowany deficyt wynosił 8 mln 936 tys. złotych, a jego wykonanie 4 mln 633 tys. złotych, co wskazuje na prawie 50% niższy niż planowany deficyt. Wydatki inwestycyjne w największym stopniu dotyczyły transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i kultury fizycznej – wodny plac zabaw, boisko. – Na początku roku przy planowaniu budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków była znacznie mniejsza kwota, co świadczy o dużym wysiłku organizacyjnym – podkreślał M. Zwierzański.

W trakcie wystąpienia skarbnik miasta poruszył kwestie dotyczące pochodzenia dochodów, źródeł finansowania deficytu, gospodarki pozabudżetowej, emisji obligacji, inwestycji, zadłużenia gminy, a także należności podatkowych.

Następnie została odczytana opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań i Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa z Wrocławia wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego przez burmistrza Lubania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za 2018 rok. Tego samego zdania była Komisja Rewizyjna.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubań za 2018 r., Burmistrzowi Miasta Lubań udzielono absolutorium przy dwunastu głosach za i ośmiu wstrzymujących się.

Jak się okazało po uchwale absolutoryjnej, było to ostatnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań Skarbnika Mariana Zwierzańskiego, ponieważ podjął on decyzję o zakończeniu pracy w Urzędzie Miasta z dniem 31 sierpnia 2019 r. W tej sprawie głos zabrał burmistrz Lubania. – W imieniu swoim i moich poprzedników, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu skarbnikowi, za budowanie samorządu, za pilnowanie, aby rozwijał się we właściwym kierunku, za pewną wizję, którą Pan miał – powiedział A. Słowiński.

Następnie radni przyjęli plan pracy Rady Miasta Lubań oraz stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2019 r. Zatwierdzono roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Miasta Lubań za 2018 rok. Powołano zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020–2023. Zgodnie z decyzją radnych w składzie orzekającym znaleźli się Henryk Rogacki (przewodniczący), Marlena Adler, Witold Chojnacki, Stanisław Jastrzębski, Eugeniusz Soiński i Jolanta Stanasiuk.

Uchylono uchwałę nr XLVIII/338/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Lubań. Ustalono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubań. Podjęto uchwałę w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”. Powołano Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Określono wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu oraz obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2019 rok. Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 83 621 299,19 zł, a wydatków po zmianach wynosi 88 306 514,88 zł.

W ramach komunikatów radna Marlena Adler złożyła oświadczenie mające na celu podniesienie poziomu kultury wypowiedzi w debacie publicznej. Ponadto poddano pod głosowanie imienne interpelację, która wpłynęła do przewodniczącego Rady Miasta. Apel Rady Miasta Lubań do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 30 kierunek: Jędrzychowice–Jelenia Góra, przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ulicami Mikołaja Kopernika oraz Cmentarną. Komisja skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała projekt apelu, a radni jednogłośnie go podjęli.

Na wniosek skarbnika miasta z porządku obrad zdjęto projekt uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Lubań.

Ponadto radni przyjęli protokoły z IX, X i XII sesji Rady Miasta oraz sprawozdanie z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Kolejna XIII sesja Rady Miasta Lubań została zaplanowana na 27 sierpnia 2019 roku.

ŁCR

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

M
M 04.07.2019, 22:17
Wygląda że tylko Hercun nie otrzymał absolutorium w naszym powiecie. Słusznie zresztą po takiej opinii RIO

Pozostałe