Program wyborczy KWW Walerego Czarneckiego

 • 11.10.2018, 12:51 (aktualizacja 15.10.2018, 17:43)
 • KWWWaleregoCzarneckiego
Program wyborczy KWW Walerego Czarneckiego

Podziel się:

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, powołałem i stanąłem na czele Komitetu Wyborczego Wyborców Walerego Czarneckiego, bowiem dalej chcę zmieniać nasz powiat. Wiele udało się zrobić, ale jeszcze wiele jest do zrobienia i wierzę, że z Państwa pomocą oraz z pomocą drużny wspaniałych, doświadczonych osób, która startuje z mojego komitetu uda nam się to, co pozostało do zrealizowania w Powiecie Lubańskim.

PROGRAM NA PRZYSZŁĄ KADENCJĘ

Gospodarka kluczem do sukcesu

 • pozyskiwanie dodatkowych środków z programów europejskich na otwarcie nowych działalności gospodarczych , tworzenia miejsc pracy, staże i prace interwencyjne;
 • pozyskanie i wykorzystanie środków systemowych z Unii Europejskiej na aktywizację rynku pracy. W poprzedniej kadencji pozyskano na ten cel aż 12 mln zł;
 • wspieranie gmin w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych i ich aktywizacja poprzez wprowadzanie ich do stref ekonomicznych z wykorzystaniem rozwiązań wynikających z programu „ Cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną” ;
 • rozwijająca się gospodarka potrzebuje wykwalifikowanej kadry, będziemy podejmować działania mające na celu pozyskanie środków unijnych na podniesienie kwalifikacji pracowników i ich zmianę.

Te działania pozwolą obniżyć nadal wysoki wskaźnik bezrobocia, mimo że w mijającej kadencji obniżony został o 10,5% w chwili obecnej wynosi 7,3% ;

Otwarcie komunikacyjne naszego powiatu

 • dobre drogi powiatowe to krwiobieg gospodarczy gmin, kontynuacja modernizacji dróg powiatowych, budowa nowych chodników, modernizacja przepraw mostowych. Przez ostatnie 3 kadencje zmodernizowaliśmy 140 km dróg powiatowych. Pozostało do modernizacji i poprawy tylko albo aż 28 km, to między innymi drogi powiatowe w Lubaniu - ul. Kopernika i część Słowackiego, przez Pisarzowice, Wyrębę, most w Mściszowie i inne;

Dla przypomnienia w tej kadencji zmodernizowaliśmy 30 km dróg powiatowych.

Środki na ten cel pozyskamy z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, PROW-u, budżetu Państwa;

 • łączmy komunikacyjnie gminy powiatu - nadal pozostaje aktualna budowa kładki na Kwisie łączącej gminy Leśna i Olszyna np. pieszo-rowerowej, może samochodowa między miejscowościami Stankowice- Bożkowice. Była możliwość pozyskania na ten cel pieniędzy z projektu polsko-czeskiego, który w tej chwili rozpoczyna swój bieg. Niestety ze względu na rezygnację gminy Leśna nie doszło to do skutku.

Istnieje jednak duża szansa na jego realizację w momencie uruchomienia środków z Unii Europejskiej na realizację zamierzeń wynikających z zapisów Strategii Sudety 2030, która jest już opracowana;

 • będziemy nadal starać się o poprawę stanu dróg wojewódzkich na terenie powiatu jest ich ponad 90 kilometrów. W mijającej kadencji doprowadziliśmy do modernizacji 44,5 km z czego powiat zmodernizował ponad 4,5 km na mocy porozumienia z Samorządem Województwa. Będziemy starać się o kontynuację tego porozumienia co pozwoli na modernizację kolejnych dróg np. przez miejscowość Pobiedna i Czerniawa Zdr.;
 • dołożymy starań, aby doszły do skutku zaplanowana przez władze województwa elektryfikacja linii kolejowej Lubań- Zgorzelec i planowane przywrócenie tranzytu międzynarodowego na odcinku Lubań- Węgliniec to jest szansa dla Leśnej, Świeradowa-Zdroju i Gryfowa;
 • współdziałanie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad mające na celu budowę rond na drodze K 30 oraz zbieganie o budowę obwodnicy Biedrzychowic; zadanie wpisanie w „Strategię Sudety 2030”.

 

Edukacja najwyższej jakości

 • modernizacja pracowni przedmiotowych przy pomocy środków Unii Europejskiej. W realizacji znajdują się projekty dotyczące 17 pracowni dydaktycznych w 3 powiatowych szkołach ponadpodstawowych oraz pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lubaniu oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włosieniu. Skutecznie doprowadzimy do ich zakończenia;
 • podejmiemy działania mające na celu modernizację bazy sportowej w szkołach powiatowych. Programy wspierane przez Ministerstwo Sportu;
 • termomodernizacja budynków służących oświacie, przy udziale funduszy ochrony środowiska. Środki na ten cel pozyskamy z finansowania programów antysmogowych;
 • wsparcie i rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych przy współdziałaniu z organizacjami jednoczącymi ludzi rzemiosła, przedsiębiorców, inwestorów;
 • kontynuacja pozyskiwania poprzez programy unijne dodatkowych środków zewnętrznych w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Wiemy jak to zrobić i to zrobimy.

Udowodniliśmy w tym zakresie skuteczność w ostatniej kadencji, pozyskaliśmy dla oświaty z funduszy europejskich kwotę bez mała 14 mln zł. W poprzednich kadencjach byliśmy równie skuteczni o czym świadczy V miejsce w ogólnopolskim rankingu w pozyskiwaniu środków na edukację w kategorii powiaty za lata 2007-2013.

Rozwój oferty promocyjnej

 • wspólne promowanie poprzez tworzenie nowych produktów turystycznych naszego powiatu. Wspólne przedsięwzięcia turystyczne powiatów lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego wraz z zainteresowanymi gminami pod nazwą ,,Kwisa łączy, a nie dzieli”;
 • kontynuacja wydarzenia ,,Księstwo Czocha” jako marketingowego symbolu ziemi lubańskiej. Książętami i Księżniczkami „Księstwa Czocha” były zawsze interesujące osoby. Ostatni z nich Paweł I tego imienia z rodu Domagała przyjął zadanie promowania Powiatu Lubańskiego robi to świetnie przy pomocy swych rozlicznych talentów;
 • współpraca z gminami, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa, agroturystyki, Dolnośląską Organizacją Turystyczną oraz Polską Organizacją Turystyczną, partnerami z Czech i Niemiec – dotycząca wspólnej promocji naszego regionu. Środki na cel pozyskamy z funduszy wspierających rozwój pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego.

Wielka rola kultury, sportu i rekreacji

 • wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i organizacji pozarządowych - budżet własny
 • wspieranie przedsięwzięć kulturowych  - budżet własny
 • wspólne przedsięwzięcia z gminnymi i miejskimi instytucjami kultury. W celu ich koordynacji powstanie przy Staroście Lubańskim za zgodą Rady Powiatu Zespół Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który będzie wspierał właściwą komisję Rady i Zarząd Powiatu. Wyrażamy nadzieję, że powstanie on w oparciu o dobrą współpracę powiatu z gminami i ich odpowiednimi agendami;
 • rozbudowa ścieżek i szlaków rowerowych oraz tras turystyczno-krajoznawczych i ich promocja we współpracy z gminami, ościennymi powiatami oraz organizacjami pozarządowymi. Źródła finansowania to programy współpracy transgranicznej Polska-Czechy, Dolny Śląsk –Saksonia, RPO Dolny Śląsk.

Ochrona Zdrowia

Aktywne współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim i Karkonoskim Pogotowiem Ratunkowym przy budowie nowej stacji pogotowia ratunkowego na terenie położonym przy siedzibie Straży Pożarnej w Lubaniu;

W zakresie ochrony zdrowia wspierać będziemy Zarząd ŁCM-u poprzez:

 • dbałość o rozwój i wykształcenie kadry medycznej we współpracy z wojewódzkimi konsultantami medycznymi w poszczególnych specjalnościach medycznych. Utrzymanie 15 miejsc specjalizacyjnych, które już posiadamy i ich rozszerzenie o dodatkowe na oddziałach okulistycznym, ginekologii;
 • wspieranie działań pozwalających na utrzymanie się szpitala na II poziomie referencyjnym po 2021 r.;
 • realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, układu krążenia, rehabilitacji. Zadanie to możliwe jest we współpracy z gminami;
 • budowę nowego bloku operacyjnego. Zadanie to jest bardzo kosztowne. Możliwe jest pozyskanie środków na ten cel z instytucji bankowych na zasadzie kredytu hipotecznego, środków pozostających w gestii Ministra Zdrowia wspierających placówki o charakterze ponadregionalnym a taka jest ŁCM;
 • zakup sprzętu medycznego w tym aparatu RTG i tomografu komputerowego. Możliwe źródło współfinansowania to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska w RPO;
 •  po ogłoszeniu konkursu przez NFZ przywrócenie funkcjonowania rehabilitacji ambulatoryjnej; środki w dyspozycji NFZ
 • podejmujemy i będziemy podejmować działania mające na celu zwiększenie kontraktu należnego na działanie OIOM-u. Ten odział obsługuje pacjentów z całego województwa dolnośląskiego, a nie ma to odzwierciedlenia w przyznawanym poziomie finansowania - środki w dyspozycji NFZ;
 • wspieranie remontów bieżących na poszczególnych oddziałach szpitalnych;
 • wspieranie starań w NFZ-cie o utworzenie przy oddziale neurologicznym sześciołóżkowego pododdziału udarowego;
 • wspieranie działań zmierzających do utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego;
 • działania mające pomóc w uzyskaniu przez ŁCM Certyfikatu Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat nadaje Ministerstwo Zdrowia po przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego. Posiadanie tego certyfikatu daje lepszy poziom finansowania usług medycznych.

​​​​​​​

Bezpieczny Powiat

 • na bazie posiadanej dokumentacji projektowej budowa i wdrożenie systemu ostrzegania przed powodziami SOP „KWISA”, który mierzyć będzie stan i przepływ wód na Kwisie i jej głównych dopływach; środki mogą pochodzić z rezerwy budżetu państwa lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wkład własny na realizację na mocy porozumień z budżetu powiatu i 6 gmin z wyłączeniem gm. Platerówka, która należy do zlewni rzeki Nysa;
 • współpraca w procesie opracowywania przez IMGW i Wody Polskie szczegółowych planów zarządzania ryzykiem zagrożenia powodziowego dla zlewni rzeki Kwisy. Umieszczenie w nim powiatu lubańskiego daje szansę na opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapobiegających zjawisku powodzi, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na określeniu miejsc i wybudowaniu zbiorników retencyjnych przytrzymujących nadmiar wody opadowej;
 • koordynacja oraz wspieranie Nadleśnictwa Świeradów-Zdr. i gm. Olszyna w realizacji budowy systemu paciorkowo ułożonych zbiorników małej retencji w lasach położonych nad Olszyną oraz włączenie w ten system będącego własnością gminy tzw. „starego basenu”. Zbudowanie tego systemu w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Olszyna. Pomoc w pozyskiwaniu środków z rezerwy budżetu państwa oraz fundusz małej retencji;
 • kontynuacja działań na rzecz doposażenia w sprzęt policji i zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, wspólnie z gminami powiatu. Skuteczna realizacja projektu „Komando zur Hilfe-na pomoc” w ramach , którego zostanie zakupiony średni wóz bojowy oraz łódź płaskodenna wraz z nośnikiem na rzecz PSP;
 • wspieranie działań Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mających na celu poprawienie bazy lokalowej komendy.

OPIEKA SPOŁECZNA

 • rozwój istniejącego ŚDŚ poprzez rozszerzenie działalności i dostępności o typ C czyli dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Środki z budżetu państwa;
 • wdrożenie programu „ Pomoc w domu” w ramach prac społecznie użytecznych , realizator będzie Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z GOPS-mi i MOPS-mi. Środki z budżetu państwa;
 • rozwinięcie specjalistycznych ośrodków dla ofiar przemocy w rodzinie. Środki z budżetu państwa;
 • utworzenie Domów Pomocy Społecznej. Środki na utworzenie, wyposażenie i adaptację z budżetu państwa lub województwa samorządowego;
 • utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Środki na utworzenie można pozyskać w wysokości do 80% z budżetu państwa;
 • wytchnienie - staropolski wyraz oznaczający i spokój i wypoczynek, chwilę oddechu w trudnych momentach. „Opieka wytchnieniowa” dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych . Realizatorem tego zadania może być samorząd powiatowy lub na jego zlecenie podmioty niepubliczne. Program „Za życiem”- środki budżet państwa;

Administracja publiczna

 • zrealizowanie projektu „Rozwój e-usług” w Starostwie Powiatowym, który w znacznej mierze poprawi jakość sprzętu, oprogramowania co z kolei wpłynie na poziom obsługi interesantów. Powstanie system kolejkowy wraz z elektronicznym umawianiem wizyt w wydziale komunikacji, zintegrowany system płatności z ePUAP, który pozwoli na wnoszenie płatności bez wizyty w banku i wiele jeszcze udogodnień w obsłudze interesantów. Wartość projektu to kwota 2mln 277 tys. zł. Środki z Unii Europejskiej i budżetu powiatu;
 • w celu monitoringu jakości usług oraz dokonywania samooceny podejmiemy działania mające na celu uzyskanie Certyfikatu wdrożenia Wspólnej Metody Oceny CAF dla urzędów administracji publicznej w oparciu o metodę zarządzania jakością TQM.
KWWWaleregoCzarneckiego

Zdjęcia (3)Pozostałe