Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarki
sobota, 1 października 2022 06:02
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaCentrum Drewna Gryfów - Profesjonalny skład drewna

Gmina Lubań. Program wyborczy Zbigniewa Zjawina

Już za trzy tygodnie, 13 czerwca mieszkańcy Gminy Lubań pójdą do urn wybrać w przedterminowych wyborach nowego wójta. Zbigniew Zjawin, mieszkaniec Pisarzowic i zarazem jeden z kandydatów na to stanowisko prezentuje program wyborczy.
Gmina Lubań. Program wyborczy Zbigniewa Zjawina
Oceń

KWW Zgoda i Rozwój Zbigniewa Zjawin

PROGRAM WYBORCZY

Kandydata na Wójta Gminy Lubań

Skąd moja decyzja o starcie w wyborach?

Bardzo dobrze znam Gminę Lubań, poszczególne miejscowości, ich potrzeby inwestycyjne i problemy, z którymi borykają się, na co dzień, znam również osobiście bardzo wielu mieszkańców Naszej Gminy Lubań. Posiadam również wiedzę i doświadczenie w pracy samorządowca, moim atutem jest to, iż w IV kadencji (2002-2006) byłem Radnym Gminy Lubań, ponownie wybrany na Radnego Rady Gminy V kadencji w 2006r., i powołanym w 2007 r. na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy. Od 2011 r. pracowałem na różnych stanowiskach, w tym na stanowiskach kierowniczych w prywatnych firmach, również z kapitałem zagranicznym (Commercial Manager). Obecnie jestem zatrudniony w Gminie Siekierczyn, na stanowisku Sekretarza Urzędu Gminy i Zastępcy Wójta. Ukończyłem studia wyższe I i II stopnia na kierunku administracja. Znam j. niemiecki i komunikatywnie angielski. Od urodzenia mieszkam w Pisarzowicach, tu wraz z żoną Elżbietą w 1995r. wybudowaliśmy nasz dom, w którym mieszkamy wraz z synem.

 

Podstawowe cele i założenia

Mój programu wyborczy zamierzam realizować, jako Wójt Gminy Lubań do końca VIII kadencji, samorządu tj. do roku 2023 r. i dalej przez kolejne dwie kadencje.

 

Krótkie podsumowanie sytuacji w Gminie Lubań w ostatnich latach

Od wyborów samorządowych w 2010r. w Gminie Lubań nie było spokoju. Wzajemna współpraca Radnych Rady Gminy Lubań pozostawiała wiele do życzenia. Na Sesjach Rady Gminy niejednokrotnie byliśmy Świadkami awantur i „przewrotów”. Relacje z organem wykonawczym (Wójtem) pozostawiały wiele do życzenia. Po kolejnych wyborach w 2014r. zapanował „względny” spokój. W drugiej połowie 2018 roku, tj. wyborczego, tuż przed końcem kadencji zaczął się zły czas dla samorządu Naszej Gminy i trwa po dzień dzisiejszy.

Przez ostatnie ponad dwa i pół roku, obecnej kadencji, bardzo mocno ”pogłębiły się podziały” wewnątrz Rady Gminy, miedzy poszczególnymi radnymi i grupami radnych. W szczególności bezwzględne niedopuszczenie czterech Radnych do członkostwa w Komisjach Rady Gminy Lubań, mówiąc wprost „rządząca ósemka” nie wyraziła na to zgody.

Skandalicznie przedstawiały się relacje między urzędującą Radą Gminy a pracownikami urzędu i Śp. Wójtem Gminy. Stosowane praktyki wobec Wójta i urzędników były poniżające i są niedopuszczalne w cywilizowanej administracji samorządowej.

 

Referendum

Podsumowanie negatywnej działalności, obecnie urzędującej Rady Gminy Lubań nastąpiło podczas Sesji 28.01.2021r., na której uchwalano budżet na 2021 rok, wprowadzając ponad 80 istotnych zmian w budżecie, w kilku przypadkach wbrew obowiązującemu prawu. Ten incydent doprowadził do wszczęcia procedury odwołania Rady Gminy przez grupę inicjatorów przed upływem kadencji. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, postanowieniem Komisarza Wyborczego w dniu 29 kwietnia 2021r. ogłoszono datę przeprowadzenia Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Lubań przed upływem kadencji, wskazując datę 20 czerwca 2021r.

 

„Szansa na normalność”

Mamy wielką szansę na dokonanie po raz pierwszy tak fundamentalnej zmiany i powrót do „normalności” w Gminie Lubań. Wierzę, że to się uda, a nowo wybrany Wójt Gminy, po kilku kolejnych tygodniach wspólnej pracy aktywnie przyczyni się do wyborów Nowej Rady Gminy, która będzie reprezentować Mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Lubań. Mam nadzieję, że Nowa Rada Gminy będzie współpracować z mieszkańcami, pracownikami Urzędu Gminy, a w szczególności z nowo wybranym Wójtem.

Moim marzeniem jest to, by o Naszej Gminie mówiono tylko dobrze bądź wcale.

 

Zgoda i Rozwój

W myśl mojego hasła wyborczego „Zgoda i Rozwój”, jako Wójt Gminy Lubań będę likwidował podziały i wygaszał konflikty. Zamierzam pracować dla wspólnego dobra z mieszkańcami i Radą Gminy na partnerskich warunkach, podejmować wspólnie działania na rzecz rozwoju Gminy i dobra naszych mieszkańców. Zrobię wszystko by osiągnąć cel.

 

Dobry gospodarz

Dzisiaj, Gmina Lubań potrzebuje dobrego gospodarza, który poprowadzi Gminę poprzez dialog i współpracę ponad podziałami w kierunku nowoczesności, rozwoju oraz poprawy warunków i standardów życia mieszkańców.

 

Zamierzone działania

Po wstępie i krótkiej prezentacji mojej osoby przedstawię wiodące kierunki moich zamierzonych działań na stanowisku Wójta Gminy Lubań.

Będę podejmował działania w celu zwiększenia nakładów i pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój gminnej infrastruktury, w szczególności gminnej sieci wodociągowej, dróg gminnych i oświetlenia. Zamierzam kontynuować modernizacje obiektów oświatowych, sportowych i kultury oraz jednostek OSP.

Moim priorytetem jest realizacja rozpoczętych już zadań w szczególności tych, na które gmina pozyskała ostatnio środki. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji tego typu projektów.

 

Miejscowy Plan Przestrzennego Zagospodarowania

Zamierzam przeprowadzić KOMPLEKSOWĄ aktualizację Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Lubań dla wszystkich miejscowości Naszej Gminy, poddając ocenie wszystkie złożone dotychczas wnioski, dając przykładowo 2 miesiące czasu na złożenie nowych wniosków do planu, poddając jednocześnie analizie potrzeby i oczekiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na terenie Gminy Lubań. Planuję rozpoczęcie prac w zakresie aktualizacji planu jeszcze w 2021 r. Procedura będzie finansowana dla wszystkich zainteresowanych z budżetu Gminy Lubań

 

Strategiczne kierunki rozwoju Gminy Lubań

W podejmowaniu kluczowych decyzji dla rozwoju Naszej Gminy wykorzystam atrakcyjną lokalizację w pobliżu autostrady A – 4, drogi krajowej DK 30 rozwiniętej sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Sąsiedztwo z Niemcami i Republiką Czeską.

Będę promował wśród potencjalnych inwestorów przeznaczone w obecnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny pod inwestycje oraz wspierał działania zmierzające do przeznaczenia kolejnych atrakcyjnie położonych działek do dyspozycji inwestorów.

 

Odnawialne źródła energii (OZE)

Poprzez zmiany i aktualizację dokumentów planistycznych Gmina Lubań powinna stworzyć warunki do inwestowania dla firm z branży odnawialnych źródeł energii. Takie działania stworzą możliwości inwestowania i przyczynią się do wzrostu dochodów właścicieli nieruchomości. W ostatecznym rozrachunku Gmina uzyska dodatkowe wpływy z podatków i opłat, które w całości będzie można przeznaczyć na działania podnoszące komfort życia naszych mieszkańców. Wszystkie istotne zmiany dokumentów planistycznych w sprawie ewentualnych planowanych inwestycji poprzedzi dyskusja z mieszkańcami Naszej Gminy

 

Ekologia

Zamierzam kontynuować gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, tam gdzie to możliwe budować kanalizację ściekową.

Za sprawą programu „Czyste Powietrze” i środków z budżetu Gminy, Gmina Lubań będzie wspomagać wymianę pieców, CO na ekologiczne źródła ciepła dla gospodarstw domowych.

Gmina będzie pozyskiwać środki i przeprowadzać termomodernizacje gminnych budynków użyteczności publicznej, w szczególności naszych szkół, świetlic, remiz OSP oraz budynku Urzędu Gminy.

Doprowadzę do „posprzątania gminy” poprzez likwidacje dzikich wysypisk śmieci i sprzątanie terenów gminnych i przyległych przykładowo do dróg gminnych.

 

Oświata i kultura fizyczna

Jako Wójt będę wspierał i rozwijał działalność naszych szkół i przedszkoli, to inwestycja i szansa na lepszą przyszłość. Pobudzę nasze szkoły do działania na rzecz rozwoju naszych dzieci, ale również w zakresie współpracy ze społecznością lokalną poszczególnych miejscowości Naszej Gminy.

Niezwykle istotna dla szerokiego grona naszych mieszkańców jest działalność klubów sportowych LZS. Działacze i sportowcy będą mieli zagwarantowane wsparcie i pomoc. Ich sprawy i potrzeby nie będą więcej przedmiotem awantur, tylko polem do merytorycznej dyskusji.

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Zamierzam wspierać druhów z naszych z jednostek OSP. Bardzo sobie cenię ich pracę i ofiarność w niesieniu pomocy potrzebującym. Jak już wcześniej wspomniałem, będę dążył do unowocześnienia remiz strażackich oraz ich wyposażenia. Jako Wójt będę podejmował wszelkie możliwe działania zmierzające do poprawy na lepsze istniejącego stanu, wychodząc na przeciw oczekiwaniom strażaków oraz mieszkańców Gminy.

 

Seniorzy, Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Folklorystyczne

W czasach, kiedy pracowałem w Urzędzie Gminy Lubań zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Uniwersytet III Wieku” dla ponad 30 seniorów. Zapewne wielu z nas to doskonale pamięta. W podobnym stylu jak podczas w/w projektu zamierzam prowadzić działania skierowane do aktywnych grup seniorów w poszczególnych miejscowościach Naszej Gminy przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Przy wsparciu i pomocy GOKiS zamierzam pobudzić do życia nasze Koła Gospodyń Wiejskich i wspierać reaktywację naszych zespołów folklorystycznych „Cisowianki” z Henrykowa i „Marysieńki” z Radostowa.

 

Wnioski końcowe

Jako Wójt Gminy Lubań, podejmując decyzje będę się zawsze kierował podstawową przesłanką, jaką jest: „dobro wspólne mieszkańców Naszej Gminy Lubań.

Zamierzam również realizować wszystkie „dobre” pomysły moich konkurentów, nie wymieniając ich świadomie w moim programie, unikając tym samym niepotrzebnych komentarzy. Pomimo dzielących nas różnic, niektóre pomysły pokrywają się.

 

Kandydat na Urząd Wójta Gminy Lubań

Zbigniew Zjawin


Napisz komentarz
Komentarze
Tom 26.05.2021 15:27
Tobie i dwóm kandydatkom już dziękuję. Z wami nic dobrego nie będzie.

Niefałszywy. 25.05.2021 11:33
A może wypadało by się przedstawić i powiedzieć kandydatowi twarzą w twarz ,to ja i moje zdanie...Klepanie po ramieniu jedną ręką ,a w drugiej ręce nóż za plecami...

55 25.05.2021 19:04
Zacznij od siebie, dopiero pouczające bzdury pisz...

Jshs 25.05.2021 09:27
Dajcie szansę dla młodych

Urzędnik 24.05.2021 22:26
Masakra ,daruj sobie....... Swoje pięć minut już miałeś.

Miejscowy. 24.05.2021 20:57
A może podziękować wszystkim co już byli.Najedli się i napili.

Vx 24.05.2021 17:02
Skończ ściemniać żadnych pomysłów nie masz tylko manipulacje ŻEGNAJ już przegrałeś.

55 24.05.2021 16:55
Zły czas dla gminy, a raczej bardzo zły był podczas twojej kadencji. Kandydat, który przegrał wszystkie wybory obecne również przegrasz.

ReklamaPunk Pobrań COVID-19 i badania laboratoryjne
ReklamaSiekierczyn. Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaPUP w Lubaniu
Reklama
Reklama
Reklama