Najczęściej stosowane ulgi podatkowe

  • 04.02.2019, 11:52
  • US Lubań
Najczęściej stosowane ulgi podatkowe pixabay.com
Podziel się:
Oceń:
Najczęściej stosowane ulgi i odliczenia przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok.

ULGA NA DZIECKO

Ulgę na dziecko mogą uzyskać rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy. Ulga przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na każde dziecko do 25 roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej).

Ulgę można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nie ma ograniczeń dochodów — w przypadku dwójki dzieci; limit uzyskanych rocznie dochodów nie może przekroczyć więcej niż 112 000 zł — w przypadku posiadania jednego dziecka i wychowywania dziecka samotnie; razem z małżonkiem nie można łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł — w przypadku posiadania jednego dziecka i pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok; limit uzyskanych rocznie dochodów nie może przekroczyć więcej niż 56 000 zł — w przypadku posiadania jednego dziecka i nie pozostawania w związku małżeńskim z rodzicem dziecka. Wysokość ulgi wynosi: na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł), na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

ULGA NA INTERNET

Ulga na internet przysługuje podatnikom, którzy do tej pory z niej nie korzystali oraz podatnikom, którzy po raz pierwszy skorzystali z niej przy rozliczaniu zeznania rocznego za rok 2017. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Kwota możliwa do odliczenia jest limitowana - maksymalna, o którą podatnik może pomniejszyć dochód, wynosi 760 zł na osobę. Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi na internet, musi posiadać dokumenty stwierdzające poniesienie tego rodzaju wydatków. Muszą one zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego usługę dostępu do internetu i sprzedającego tę usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.

ULGA REHABILITACYJNA

Z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT, podobnie jak w latach poprzednich, mogą skorzystać podatnicy, którzy są niepełnosprawni lub mają na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12 357, 60 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z 3 stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie za wyjątkiem wydatków na:

  • opłacenie przewodników przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa – limit do wysokości 2 280 zł. (na żądanie urzędu wystarczy przedstawić imię i nazwisko przewodnika),
  • utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa – limit do wysokości 2 280 zł. (na żądanie urzędu wystarczy okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego),
  • używanie samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne – limit do wysokości 2 280 zł.( na żądanie urzędu wystarczy przedstawić dokumenty potwierdzające własność, bądź współwłasność samochodu oraz orzeczenie o niepełnosprawności),
  • zakup leków w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł - jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Resztę stanowią wydatki nielimitowane – czyli wydatki poniesione i odliczone w faktycznej wysokości (do wysokości osiągniętego dochodu), stosownie do potrzeb niepełnosprawności. Wydatki te muszą być wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Przedstawiony katalog wydatków (zarówno nielimitowanych jak i limitowanych) ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały w nim wymienione.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

WPŁATY NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku podatkowym. Maksymalny limit rocznych wpłat na IKZE wynosi 5 331,60 zł.

Dowodem poniesienia wydatku może być każdy dokument, który potwierdza wpłatę.

DAROWIZNY

Do odliczeń uprawnia darowizna przekazana na cele:

1. Określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz organizacji prowadzących taką działalność:

  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizny wykazują w zeznaniu rocznym i w PIT/O, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Nie podlegają odliczeniu m. in. darowizny na rzecz osób fizycznych. Łączna kwota odliczeń na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa nie może przekroczyć w roku podatkowym 6 % dochodu.

2. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – jest to odrębna ulga z racji darowizny, wynika ona z ustaw regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów. Dokonane w roku darowizny na ten cel mogą być odliczone w pełnej kwocie, ale nie więcej niż osiągnięty dochód w roku.

Zasadą generalną i warunkiem bezwzględnym jest udokumentowanie m.in. przekazania darowizny na rachunek płatniczy obdarowanego, z wyjątkiem krwiodawstwa, gdyż tu wymagane jest zaświadczenie (pozostałe warunki do spełnienia zawarte są w ustawie).

ULGA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. „koszty kwalifikowane”). Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody z działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, mają obowiązek w prowadzonej ewidencji (księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów) wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatnik odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty kwalifikowane, maksymalnie 100% lub 150% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje na temat ulg podatkowych dostępne są w formie broszur informacyjnych w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej: podatki.gov.pl

US Lubań

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Podatnik
Podatnik 06.02.2019, 17:01
Przysługuje też odliczenie ulgi na auto dla każdego z rodziców którzy łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka,to każdy z rodziców ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej,tzn. że z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne dziecka mogą odliczyć kwotę 2 x 2.280.Odliczenie o którym mowa w
art.26 ust.7a pkt.14 updof , przysługuje każdemu z małżonków odrębnie ( a nie małżonkom łącznie).
ja
ja 04.02.2019, 19:08
sam jesteś czarnuchem
Krzysiek
Krzysiek 04.02.2019, 17:10
Czyli na czarnuchów można oddać wszystko co się zarobiło a na pozostałe cele 6%. Ot K...stwo niebieskie.

Pozostałe