Program wyborczy KWW Zjednoczeni dla Powiatu Lubańskiego 

  • 25.09.2018, 22:22 (aktualizacja 15.10.2018, 17:43)
  • eLuban pl
Program wyborczy KWW Zjednoczeni dla Powiatu Lubańskiego

Podziel się:

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz listami kandydatów ubiegających się o mandat do Rady Powiatu Lubańskiego.

 

ZDROWIE | ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | KULTURA I EDUKACJA

PROGRAM WYBORCZY

Zdrowie – pierwszy filar dobrego życia

Zdrowie to nie tylko opieka lekarska i dostęp do leków, ale przede wszystkim zapobieganie chorobom i wypadkom: naturalne, bezpieczne i czyste otoczenie, edukacja, profilaktyka uzależnień, promocja aktywnego trybu życia, sportu, rekreacji a także dobrych relacji w lokalnych społecznościach. Zdrowe życie w zdrowym, czystym środowisku, w przyjaznym otoczeniu oraz godne warunki opieki zdrowotnej są fundamentem dobrej jakości życia.

Czyste powietrze i środowisko

1. Opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Czystości Powietrza, czyli programu antysmogowego i likwidacji niskiej emisji, obejmującego następujące działania:

  • uruchomienie programów wspierających modernizację systemów grzewczych w gospodarstwach domowych,
  • zmniejszenie emisji spalin z małych kotłowni,
  • programy wsparcia dla gospodarstw domowych w zakresie inwestycji w termomodernizację,
  • program pozyskiwania energii słonecznej.

2. Eliminacja zanieczyszczeń oraz hałasu spowodowanego niewłaściwą eksploatacja kopalni na terenie powiatu lubańskiego ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości dróg.

Lepsza opieka zdrowotna i profilaktyka

1. Wyższy standard lecznictwa szpitalnego, w tym wprowadzenie szpitalnej całodobowej pomocy medycznej oraz przywrócenie oddziału rehabilitacji.

2. Wprowadzenie poradni stomatologicznych w szkołach powiatu lubańskiego.

Wsparcie prozdrowotne dla osób starszych

1. Uruchomienie oddziału geriatrycznego w lubańskim szpitalu.

2. Powołanie przy Staroście Rzecznika Praw Seniorów, opracowanie karty seniora, która wspierałaby pomoc osobom starszym, ich aktywność społeczną, rekreacyjną, sportową.

3. Uruchomienie Domu Pomocy Społecznej dla starszych osób na terenie powiatu lubańskiego.

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

1. Konsekwentna realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, wdrożenie skutecznych metod jego realizacji.

2. Bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców powiatu lubańskiego przez działania prewencyjne oraz informację o zagrożeniach.

3 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu lubańskiego poprzez budowę systemu zbiorników retencyjnych.

Zrównoważony rozwój powiatu lubańskiego

Drugim filarem programu zmierzającego do poprawy jakości życia jest zrównoważony rozwój. W rozwoju lokalnym kluczowym zadaniem jest animowanie dobrej współpracy między gminami oraz koordynacja programów i projektów wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców. Szansą rozwoju gospodarczego powiatu lubańskiego jest turystyka. Nasza wizja rozwoju to zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, ekologia, poprawienie komunikacji – szczególnie rozwój komunikacji publicznej oraz rozwój rynku pracy związanego z usługami turystycznymi. Istotną rolę pełni też gospodarka wodna – zapobieganie skutkom suszy i powodzi.

Koordynacja i animacja współpracy międzygminnej, profesjonalne zarządzanie majątkiem komunalnym

1. Lepsza koordynacja działań gmin powiatu lubańskiego w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.

2. Racjonalne gospodarowanie majątkiem powiatowym – wykorzystanie posiadanych zasobów nieruchomości do ożywiania turystycznej atrakcyjności regionu.

3. Inicjowanie programów profesjonalizacji i szkoleń dla urzędników i pracowników odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem komunalnym.

eLuban pl

Zdjęcia (3)Pozostałe