×

Ogłoszenie o naborze wniosków

 • 04.02.2017, 14:54
 • PUP Lubań
Ogłoszenie o naborze wniosków
Podziel się:
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Nabór wniosków trwa od 01.02.2017r. do 16.02.2017r.

UWAGA!

 • PUP rozpatruje łącznie wszystkie wnioski złożone w w/w terminie;
 • planowany termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien rozpocząć się minimum 30 dni po zakończonym naborze wniosków;
 • wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

W roku 2017 środki KFS wydatkowane są według poniższych priorytetów:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP uwzględnia:

 • Zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz obowiązujące druki uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu

pok. nr 4 (parter), tel. 75 722 35 19 wew. 255 i 259 oraz na stronie internetowej www.pupluban.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców -> Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

PUP Lubań

Pozostałe