Najlepsi wśród powiatów

 • 13.04.2018, 18:30
 • Powiat Lubań
Najlepsi wśród powiatów
10 kwietnia br. podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP, w którym uczestniczyła Teresa Dudkiewicz-Kozań, przewodnicząca rady wraz ze starostą lubańskim Walerym Czarneckim, odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 w kategorii powiaty.

p style="text-align: justify;">W rankingu najaktywniejszych samorządów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, obejmującym rok 2017, powiat lubański zajął pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich z Dolnego Śląska. Natomiast w klasyfikacji ogólnopolskiej powiat uplasował się na ósmym miejscu, w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców, uzyskując tym samym tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów”.

Dla przypomnienia, Związek Powiatów Polskich od 2003 roku prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok a prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2017 rok, w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców, przedstawia się następująco:

 1. Powiat Augustowski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017
 2. Powiat Ostrzeszowski
 3. Powiat Świdwiński
 4. Powiat Bielski (woj. podlaskie)
 5. Powiat Hajnowski
 6. Powiat Gołdapski
 7. Powiat Przasnyski
 8. Powiat Lubański
 9. Powiat Łobeski
 10. Powiat Elbląski
Powiat Lubań

Zdjęcia (5)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

związek
związek 17.04.2018, 08:10
Związek Powiatów Polskich, skupia już 316 powiatów i miast na prawach powiatów. Wśród wybranych efektów prac ZPP w 2017 roku warto wskazać na:Dzięki interwencji, m.in. ZPP 12 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji – odmówił podpisania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.W wyniku zaangażowania się ZPP ponownie w 2017 roku w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej część środków trafiła do powiatów prowadzących domy pomocy społecznej.Dzięki ZPP udało się wprowadzić zmiany do kryteriów podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017:po uwagach ZPP resort edukacji dopuścił możliwość przesyłania wniosków o dofinansowanie także w dotychczasowej formie, z uwagi na problemy jakie pojawiały się przy przesyłaniu wniosku przez platformę ePUAP (w pierwotnej wersji ministerstwo dopuściło przesyłania wniosków tylko przez platformę ePUAP);uwzględniono uwagę ZPP dotyczącą terminów w II kryterium (pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych) – w związku z czym dokonano zmiany zgodnie z którą wnioski dotyczące zdarzeń które wystąpiły w miesiącach X-XII 2016 r. oraz w I i II 2017 r. były przyjmowane do 14 kwietnia 2017 r. (w pierwotnej wersji do 14 kwietnia miały być przyjmowane wnioski za cały I kwartał 2017 r.) a w przypadku pozostałych zdarzeń losowych w ciągu 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia.Dzięki zaangażowaniu ZPP wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym wypłacanie części dotacji dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zostanie uzależnione od uzyskania przez ucznia tej szkoły świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.W wyniku działań ZPP zmieniono wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, które to wynagrodzenie finansowane jest z dotacji przekazywanej przez JST.W efekcie wniosków składanych przez ZPP wprowadzono gwarancje przeznaczania środków na kształcenie specjalne dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.Na skutek interwencji ZPP wprowadzono rozwiązanie umożliwiające wgląd do dokumentacji kadrowej w toku przeprowadzanej kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki w związku z kontrolą wykorzystania dotacji na wynagrodzenia pracowników.Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zgłoszonej przez ZPP uwadze, dotyczącej niejasności przepisów, opublikowało na swoich stronach internetowych stanowisko zgodnie z którym dopuszczalne jest włączanie uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do oddziałów specjalnych obejmujących innych uczniów – o ile tylko wszyscy uczniowie realizują taką samą podstawę programową kształcenia ogólnego.W wyniku zgłaszanych przez Związek Powiatów Polskich postulatów w uchwalonej 27 października 2017 r., przez Sejm RP ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dokonano zmian w ustawie – Karta Nauczyciela: uchylono przepisy dotyczące następujących uprawnień socjalnych: prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkołę;nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole będą mogli korzystać z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku w czasie ustalonym w planie urlopów, a nie wyłącznie w czasie ferii szkolnych;o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał lekarz medycyny pracy.Na skutek interwencji ZPP, wiceminister edukacji Teresa Wargocka podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadeklarowała, że planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w zakresie diagnozowania uczniów nie będą prowadziły do zmiany organu prowadzącego poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Na skutek uwag ZPP w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018, wprowadzono następujące zmiany:wprowadzono wagę na uczniów nauczanych indywidualnie (w tym również uczniów realizujących indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne) nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.(Wartość wagi została zaproponowana w wysokości 1. Według wyliczeń wagą tą zostanie objętych 12 314 uczniów. Wagą została naliczona kwota 68 mln zł.).zwiększono wartość wag na kształcenie zawodowe.(W związku ze zmianami w zakresie finansowania szkół dla dorosłych zdecydowano, że środki zaoszczędzone na tych zmianach zostaną zagospodarowane na kształcenie zawodowe, tj. w technikach i szkołach branżowych. Zaproponowano zróżnicowanie środków z subwencji ze względu na koszt kształcenia w zawodach. Finansowanie szkół zawodowych [z wyłączeniem szkół policealnych] będzie następowało wg 4 wag. Na najtańsze zawody naliczona zostanie waga o wartości 0,23, na zawody o średnim koszcie kształcenia waga 0,29, na droższe zawody waga 0,35, a na najdroższe 0,4. Poziom finansowania nie został obniżony w stosunku do poziomu dotychczasowego i najniższa waga jest na poziomie funkcjonującej wcześniej wagi na kształcenie zawodowe. Ww. zmiany wag spowodują zwiększenie środków naliczanych na szkoły zawodowe o ok. 120 mln zł.).przywrócono sposób liczenia wychowanków internatów i burs do wag P43 i P45 do zasad obowiązujących w latach poprzednich.(Wartość wag zostanie przywrócona do poziomu z roku 2017. Oznacza to, że do ww. wag zostaną naliczeni uczniowie wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz wartość wag zostanie ustalona na następującym poziomie: waga P43 będzie miała wartość 1,5, a waga P45 wartość 3,64).W wyniku zaangażowania m.in. ZPP dokonane zostały zmiany w ustawie okołobudżetowej gwarantujące na 2018 r. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.Dzięki interwencji m.in. ZPP w tym roku rolnicy mieli więcej czasu (o dwa tygodnie) na przygotowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie z funduszy unijnych.Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pozytywnie odniosło się do zaproponowanych przez Związek zmian nie przekształcania z mocy prawa gruntów zabudowanych garażami lub nieruchomościami, na których urządzono miejsca postojowe ze względu, że nie służą one celom związanym z mieszkalnictwem. Dodatkowo zrezygnowano z obejmowania projektem zmian dotyczących odpłatności ponoszonych przez przedsiębiorców. Resort pozytywnie odniósł się również do potrzeby całościowej reformy.Dzięki zaangażowaniu ZPP w prace nad ustawą o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m projektodawcy uwzględnili propozycję Związku, aby 10 zł, które w pierwszej wersji projektu przeznaczone były na funkcjonowanie systemu elektronicznego, przeznaczyć dla starostw powiatowych na sfinansowanie zadań wykonywanych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu powtórnej rejestracji.Aktywność przedstawicieli ZPP doprowadziła do dokonania zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten znosi górny limit przychodu, powyżej którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pierwotnie projekt miał wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku, a konsekwencją byłaby utrata dochodów samorządów na kwotę 500 mln złotych. Na chwilę obecną udało się przesunąć wejście w życie tej ustawy o rok.Etc.
katarynka
katarynka 17.04.2018, 12:50
Bleee...zwykły urzędniczy bełkot. Tyle liter i żadnego sensu. Bo nie ma sensu w tym, by z pieniędzy podatników finansować takie bezproduktywne zloty miłośników przystawek, orderów i pucharów.
leniwiec
leniwiec 15.04.2018, 13:55
To taki żart? To pożartujmy dalej: lubański szpital to najlepszy spośród wszystkich szpitali, powiatowe drogi przewyższają jakością nawet autostrady, lubański urząd pracy to torpeda pośród pośredniaków, nie mówiąc już o lubańskich szkołach średnich, które kształcą po prostu najlepiej na całym świecie.Wszyscy wiedzą, że organizator rankingu żyje z sowitych składek płaconych przez te powiaty, którym cieknie ślina na takie statuetki. Składka niby nie za udział w rankingu, tylko za członkostwo. Towarzystwo wzajmnej adoracji. Zamiast wciskać ludziom kit, że żyjemy w najlepszym z powiatów i zamiast jeżdżenia na bankieciki, weźcie się w tym starostwie wreszcie do roboty!

Pozostałe