Procedura reklamacyjna

 1. Cel i zakres procedury
  Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych w witrynie www.eluban.pl. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

 2. Właściciel procesu
  eluban.pl Tomasz Jurak

 3. Odpowiedzialność
  eluban.pl Tomasz Jurak odpowiada za:

 • kontrolę jakości realizowanych usług,

 • analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

 • przyjęcie reklamacji,

 • rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji na poziomie formalnym oraz merytorycznym

 • ustalenia formalne i merytoryczne z klientem,

 • przebieg procesu ustalonego z klientem,

4. Przebieg procesu reklamacji

1. Przyjęcie reklamacji przesłanej na formularzu pobranym ze strony www.eluban.pl i wypełnionym przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres [email protected]).
2. Rejestracja reklamacji.
3. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym:
a. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
lub
b. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
5. Kontakt z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty 7. Zamknięcie procesu reklamacji
8. Podjęcie działań korygujących

5. Terminy
1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia realizowanej usługi.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną.

6. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę/imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres siedziby/zamieszkania Użytkownika;
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
e) oczekiwania Użytkownika wobec eluban.pl

Dokument „Formularz reklamacji usługi”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Procedury reklamacyjnej udostępniony poniżej w formie pliku pdf lub Microsoft Word należy wydrukować, wypełnić i przesłać podpisany skan na adres mailowy [email protected]

 

 

Załączone pliki: